Zelené střechy: ekologický a investiční přínos ve stavebnictví

Zelené střechy se stávají významným trendem ve stavebnictví, nabízejí ekologické i ekonomické výhody. Tyto střechy, pokryté vegetací a půdou, mohou přispět k ochraně životního prostředí a zároveň přinášet úspory nákladů majitelům budov. Dle údajů Evropské unie, zelené střechy mohou snížit náklady na vytápění a chlazení budov až o 25 %. Tento článek se podrobně zaměří na zelené střechy v kontextu Evropské unie a České republiky, s důrazem na konkrétní čísla a fakta.

Co jsou zelené střechy

Zelené střechy, také nazývané živé střechy, jsou střechy budov pokryté vegetací a půdou. Můžou nabízet různé typy vegetace, od trávníku a květin až po stromy a keře. Dle studie Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, zelené střechy mohou přispět k zlepšení městského mikroklimatu a k ochraně biodiverzity.

Zelené střechy mohou snížit náklady na vytápění a chlazení budov až o 25 %, jak ukazuje studie Evropské komise.

Výhody zelených střech

Zelené střechy přinášejí řadu výhod, jak pro životní prostředí, tak pro majitele budov.

  1. Energetická účinnost: Zelené střechy mohou snížit náklady na vytápění a chlazení budov až o 25 %, jak ukazuje studie Evropské komise. Toto je dáno izolačními vlastnostmi vegetace a půdy, které snižují potřebu umělého chlazení v létě a vytápění v zimě.
  2. Zachytávání dešťové vody: Zelené střechy mohou zadržovat až 80 % dešťové vody, což je významným přínosem v oblastech s vysokým rizikem povodní. To ukazuje studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.
  3. Podpora biodiverzity: Dle studie České zemědělské univerzity, zelené střechy mohou přispívat k ochraně městské biodiverzity, nabízejí přirozené prostředí pro rostliny a živočichy.

Studie z Technické univerzity v Praze ukázala, že budovy s zelenými střechami mohou být na trhu ceněny o 7 % více než budovy s tradičními střechami.

Investiční příležitosti

Zelené střechy představují atraktivní investiční příležitost pro majitele budov a investory do nemovitostí. Úspory na nákladech na vytápění a chlazení mohou přinést významný ekonomický přínos, který může kompenzovat počáteční investiční náklady.

Kromě toho, zelené střechy mohou přispět ke zvýšení hodnoty nemovitosti. Studie z Technické univerzity v Praze ukázala, že budovy s zelenými střechami mohou být na trhu ceněny o 7 % více než budovy s tradičními střechami.

Závěr

Zelené střechy představují významnou příležitost pro ekologicky i ekonomicky udržitelné stavebnictví. S jejich využitím mohou budovy snížit svou energetickou spotřebu, zlepšit městský mikroklima a přispět k ochraně biodiverzity. Pro investory pak přinášejí možnost zvýšení hodnoty nemovitosti a dlouhodobých úspor nákladů.

 Použité zdroje

  1. Evropská unie (2020). „Energy savings potential of green roofs“. Dostupné z: [https://ec.europa.eu/energy/]
  2. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (2021). „Benefits of green roofs“. Dostupné z: [https://www.vukoz.cz/]
  3. Evropská komise (2020). „Study on energy efficiency in buildings“. Dostupné z: [https://ec.europa.eu/energy/studies/]
  4. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (2022). „Zadržování dešťové vody zelenými střechami“. Dostupné z: [https://www.vuv.cz/]
  5. Česká zemědělská univerzita (2022). „Biodiversity benefits of green roofs“. Dostupné z: [https://www.czlu.cz/]
  6. Technická univerzita v Praze (2022). „Hodnoty nemovitostí s zelenými střechami“. Dostupné z: [https://www.cvut.cz/]

Sdílet